RODO

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolu

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest

Miejskie Przedszkole nr 10 w Żarach
ul. Okrzei 15
68-200 Żary

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:

Bezpośrednio z Administratorem:
Numer telefonu: 68 374 46 90
Adres email: mp10zary@wp.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Marzena Grochla
Numer telefonu: 68 374 46 90
Adres email: mp10zary@wp.pl

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego. Są to między innymi:

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO ustawa prawo oświatowe:(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290); Ustawa o systemie oświaty o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646)
Przetwarzanie danych osobowych może również odbywać się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?
Nie profilujemy osób 
5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe i kto będzie miał do nich dostęp?
Z uwagi na fakt, iż jesteśmy przedszkolem musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całej placówki.

W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:
• podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi oprogramowania informatycznego na podstawie podpisanych umów powierzenia, oraz organy władzy publicznej celem realizacji obowiązków prawnych
Dostęp do danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka mogą mieć:
• uprawnieni pracownicy naszej placówki,
• uprawnieni pracownicy organu prowadzącego przedszkole tj. Urzędu Miejskiego w Żarach

6. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa

7. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest konieczne w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,

8. Jakie są Twoje prawa?
• W przypadku danych osobowych wymaganych przepisami prawa masz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Nie masz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – nie możemy usunąć ani zaprzestać przetwarzać twoich danych ponieważ zgodnie z przepisami prawa musimy przechowywać twoje dokumenty przez okres edukacji dziecka w naszej placówce.
• W przypadku danych osobowych przekazanych nam na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody masz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (nowy kontrahent)
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że zgodnie z Art. 13:
a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Miejskie Przedszkole nr 10 w Żarach
Ul. Okrzei 15
68-200 Żary
b) Dane osobowe Pana/Pani oraz będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu zawarcia umowy
c) Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi
d) Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
e) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
f) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, nie masz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – nie możemy twoich danych usunąć ani zaprzestać przetwarzać – wymagalność archiwalna
g) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
h) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy
i) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Nr Tel. 68 374 46 90
Adres email: mp10zary@wp.plKlauzula informacyjna – monitoring
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejskie Przedszkole nr 10 w Żarach
Ul. Okrzei 15
Tel. 68 374 46 90
2. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedszkola oraz zabezpieczenie mienia na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych art. 6 ust. 1 pkt c RODO z dnia 27.04.2016r. w związku z art. 22²
Ustawy Kodeksu pracy (DZ.U z 2018r. poz.917).
3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
4. Pani/Pana dane będą , przechowywane przez okres 30 dni. W przypadku kiedy obraz stanowi dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia procesu.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu i jego zasięgu, prawo do żądania anonimizacji, prawo do usunięcia swoich danych – w granicach określonych w przepisach prawa, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
mp10zary@wp.pl
nr tel. 68 374 46 90Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych - ZFŚS
W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Żarach jest: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10 ul. Okrzei 15 68-200 Żary
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel 68 374 46 90 lub mp10zary@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku ustawy z dnia 4.03.1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w ściśle określonym celu o którym mowa w pkt. 3.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego został zebrany oraz zgodnie z terminem archiwizacji.
6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
- dostępu do swoich danych
- ich sprostowania
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
- wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia
7. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyznania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Wydarzenia otwarte:
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10 im. Bajka w Żarach informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.
Przedszkolowo.pl logo