Rekrutacja

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59.) - do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Przyjmowanie dzieci do przedszkoli dokonuje się przez stronę internetową: www.zary.przedszkola.vnabor.pl

ZASADY REKRUTACJI:
1. System rekrutacji na rok szkolnych 2019/2020 oparty jest o jednolite kryteria naboru. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów kandydata złożony do dyrektora przedszkola
2. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.
3. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy miejskie przedszkola, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej przez siebie kolejności.

TERMINARZ REKRUTACJI:
 • 11 – 18 luty 2019 r.: przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (druk deklaracji kontynuacji)
 • 5 marca – 26 marca 2019 r.: przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola
 • 16 kwietnia 2019 r. godz. 9.00: ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy zawierają: imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, z najniższą liczbą punktów, która uprawnia do zakwalifikowania.
 • do 23 kwietnia 2019 r.: podpisywanie zobowiązań przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do uczęszczania do przedszkola. Niepodpisanie zobowiązania w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
 • 29 kwietnia 2019 r. godz.15.00: ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy dzieci wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Listy zawierają: imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, z najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia.
Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

KRYTERIA NABORU
Kryterium Punkty1)
Kryteria ustawowe:
 • Dziecko z rodziny wielodzietnej2) - 100
 • Dziecko niepełnosprawne - 100
 • Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego - 100
 • Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych - 100
 • Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo - 100
 • Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3) - 100
 • Dziecko objęte pieczą zastępczą - 100
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący - kryteria lokalne.

Kryteria lokalne:
 • Dziecko rodzica/rodziców pracującego/pracujących, rodzica/rodziców prowadzących działalność gospodarczą lub rodzica/rodziców studiującego/studiujących w systemie stacjonarnym z udokumentowanym zatrudnieniem/prowadzeniem działalności gospodarczej/studiowaniem - 10
 • Czas pobytu dziecka w przedszkolu 7 godzin i więcej - 10
 • Dziecko, którego rodzic/-e rozlicza/-ją podatek dochodowy od osób fizycznych jako osoba/-y zamieszkała/-e w Żarach w Urzędzie Skarbowym w Żarach, albo mają zgłoszone miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terenie miasta Żary - 60
 • Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, do którego przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne - 10

1) punkty uzyskane z kryteriów ustawowych i lokalnych sumują się
2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
3) samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA KRYTERIÓW
Do wniosku dołącza się:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • kopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydana ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948);
 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • kopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860.)
 • oświadczenie rodzica/rodziców potwierdzające wole rozliczania się lub rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żarach jako osoba/osoby zamieszkała/e w Żarach
 • oświadczenie rodzica/-ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • oświadczenie rodzica/-ów dot. deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 • oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola, do którego przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty o których mowa powyżej, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego miejskie przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.


Przedszkolowo.pl logo