Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców
działającej przy Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Żarach§ 1 Podstawa prawna

Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 10 w Żarach działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z póź. zm., Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, nr170, poz.1218, Nr 220, poz. 1600 z póz. zm.)


§ 2 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 10 w Żarach, zasady wyboru przedstawicieli Rady oraz wydatkowania funduszy Rady.


§ 3 Przedmiot i zakres działania

1. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców wychowanków.
2. Rada współpracuje z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań przedszkola.
3. Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy przedszkola, prezentowania opinii rodziców we wszystkich sprawach przedszkola, pozyskiwania ich do czynnego udziału w realizacji programu opiekuńczo i wychowawczo-dydaktycznego oraz świadczeniu pomocy dla przedszkola.

§ 4 Wybory do Rady

1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie w miesiącu wrześniu, w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice dzieci danego oddziału, zgromadzeni na zabraniu wybierają z pośród siebie Radę grupową.
3. Rada grupowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby.
4. Jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
5. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Rad grupowych.


§ 5 Skład Rady Rodziców

1. Rada wybiera ze swojego grona w tajnych wyborach Prezydium Rady Rodziców czyli przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz dwie osoby stanowiące komisję rewizyjną.
2. Przewodniczący rady organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenie, reprezentuję Radę na zewnątrz oraz współpracuję z dyrekcją przedszkola i radą pedagogiczną w zakresie doskonalenia organizacji pracy przedszkola oraz prezentowania opinii rodziców w ważnych sprawach przedszkola.
3. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
4. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
5. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową funduszem zgromadzonym przez Radę.
6. Komisja rewizyjna ocenia roczną pracę Zarządu, kontroluje działalność finansową Rady i udziela absolutorium dla niej do dalszej działalności w następnej kadencji.
7. Kadencja Rady trwa rok.
8. W skład Rady nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady i pełniące swoje funkcje w roku poprzednim.
9. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.


§ 6 Posiedzenia Rady

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na semestr.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie w trybie pilnym bez zachowania 7-dniowego terminu.
3. Pierwsze zebranie zwołuje dyrektor przedszkola we wrześniu danego roku szkolnego.
4. Posiedzenie Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej.
5. W posiedzeniu Rady uczestniczy dyrektor z głosem doradczym.
6. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć w roli obserwatorów członkowie Rady Pedagogicznej
7. Posiedzenia są protokółowane i stanowią dokumentację placówki.
8. Posiedzenia są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.


§ 7 Tryb podejmowania uchwał

1. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał
2. Uchwały Rady Rodziców oraz w sprawie regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na spotkaniu Rady.
3. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
4. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały
5. Uchwały i decyzje Rady Rodziców są jawne, podawanie do publicznej wiadomości , z wyłączeniem niektórych spraw personalnych uznanych za poufne.


§ 8 Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców

1. Członkowie Rady maja prawo:
a) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych.
b) wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.
c) głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

§ 9 Fundusze Rady

1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola.
2. Fundusze Rady Rodziców w części podstawowej pochodzą z dobrowolnych składek rodziców, dozwolone są środki finansowe firm, organizacji pozarządowych i innych osób prywatnych.
3. Wysokość rocznych składek na rzecz Rady ustala się zwykła większością głosów na ogólnym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym
4. Rada Rodziców na wniosek własny, dyrektora lub nauczyciela, w uzasadnionych przypadkach może obniżyć składkę w przypadku rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub zwolnić ze składki.
5. Rada posiada wydzielone konto bankowe.
6. Pieniądze wpłacane są na konto Rady.
7. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez upoważnione uchwałą Rady osoby.
8. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym
9. Fundusze Rady mogą być przeznaczone na poprawę bazy przedszkola, a w szczególności na działalność wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą (zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, finansowanie koncertów, teatrzyków, konkursów, wycieczek, imprez okolicznościowych, zakup upominków, dyplomów, warsztatów dla rodziców i pedagogów itp.)
10. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady może składać dyrektor oraz rada pedagogiczna
11. Dopuszcza się dokonywanie zakupów na podstawie paragonów, faktur lub oświadczeń po uprzednim uzyskaniu zgody na taki zakup Przewodniczącego Rady Rodziców.


§ 10 Postanowienia końcowe

1. Rada rodziców używa pieczątki podłużnej z napisem: Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 10 w Żarach
2. Decyzja o rozwiązaniu Rady w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia 18.03.2014r. i obowiązuje na czas nieokreślny. Jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Rodziców.


Przedszkolowo.pl logo