Regulamin Przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLAOpracowany na podstawie Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 07.12.2016r.

I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 1


Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obsługi.

§ 2


1. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi pozytywnie zakończony wynik postepowania rekrutacyjnego.
2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.

§ 3


1. Przedszkole jest czynne w godzinach: 6.30 – 16.30. Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
2. Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godzinach: 6.30 – 8.00. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola. W takim przypadku dziecko zjada śniadanie w domu.
3. W godzinach: 8.00 - 13.00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
4. Dzieci odbiera się w godzinach zadeklarowanych przez rodziców.

§ 4


1. Do przedszkola są przyprowadzane dzieci zdrowe.
2. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków.

§ 5


  1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
  2. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  3. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice/opiekunowie prawni na początku każdego roku szkolnego.
  4. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do pisemnego złożenia oświadczenia dyrektorowi przedszkola.II. PRAWA DZIECI


§ 6


Dzieci mają prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.
2. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej".
3. Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.
4. Poszanowania godności osobistej.
5. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
6. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
7. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
8. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb.

III. OBOWIĄZKI DZIECI


§ 7


Dzieci zobowiązane są do:
1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
3. Szanowania wytworów innych dzieci.
4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
7. Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
8. Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
9. Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
10. Przestrzeganie zasad i norm współżycia w grupie przedszkolnej zawartych w Kodeksie Przedszkolaka.

IV. PRAWA RODZICÓW


§ 8


Rodzice mają prawo do:
1. Uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci.
2. Pełnej informacji dotyczącej dziecka.
3. Kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.
4. Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
5. Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola.
6. Informacji dotyczących wydatkowania funduszy wpłacanych na rzecz Rady Rodziców.
7. Uzyskiwania informacji dotyczących działalności Rady Rodziców.
8. Współuczestniczenia w życiu przedszkola.
9. Wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych.

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW


§ 9


Rodzice zobowiązani są do: -
1. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
2. Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.
3. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania.
4. Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.
5. Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
6. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
7. Przestrzegania Regulaminu Przedszkola.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA


§ 10


  1. Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkola i Regulamin Pracy obowiązujący w przedszkolu.
  2. Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE


§ 11


Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.


Danuta Raniszewska
………………………………………………………………
Podpis Dyrektora Przedszkola

Przedszkolowo.pl logo