Misja PlacówkiPrzedszkole to nasz wspólny dom...

"Źle zbudowany dom można rozebrac i zbudować nowy, ale źle wychowanego człowiekanie nie da się wychować drugi raz" J.W.DawidNasze Przedszkole jest miejscem gdzie:
  • przestrzega się praw dziecka,
  • zapewnia się opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa,
  • zadania kierowane do dziecka dostosowane są do jego możliwości rozwojowych i potrzeb,
  • tworzone są warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej",
  • wobec rodziców pełniona jest funkcja doradcza i wspierająca działania wychowawcze,
  • rodzice są partnerami w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
  • w pracy z dzieckiem stosuje się ciekawe i atrakcyjne metody i formy pobudzające je do twórczego działania,
  • panuje miła, serdeczna i partnerska atmosfera,
  • pracuje fachowa i ciągle doskonaląca sie kadra.
Przedszkolowo.pl logo