Koncepcja pracy przedszkola

„ PRZEDSZKOLE TRAMPOLINĄ DO SUKCESU ”Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w dokumentach prawnych: Ustawa o Systemie oświaty, Statut Miejskiego Przedszkola nr 10

Cele i zadania główne:

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem - rozwijanie inteligencji wielorakich.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata, na różnych płaszczyznach jego działalności :
• kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć)
• kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym
• nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
• pielęgnowanie tradycji narodowych i folklorystycznych.

5. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość.

6. Rozwijanie u dzieci poczucia przynależności narodowej.

7. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

8. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

9. Stwarzanie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

10. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

11. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku – współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

12. Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o Program edukacji przedszkolnej „Nasze Przedszkole" wyróżnionego w konkursie MEN i CODN. Autorkami programu są: Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba-Żabińska. Wydawnictwo MAC Edukacja oraz o programy autorskie napisane przez nauczycielki naszego przedszkola.


Do realizacji w/w programów oprócz podstawowych metod zalecanych przez metodykę wychowania przedszkolnego, wykorzystujemy inne, nowatorskie metody między innymi:

• prof. E.Gruszczyk -Kolczyńskiej - zajęcia i zabawy z zakresu edukacji matematycznej,
• kinezjologia edukacyjna Dennisona - gimnastyka mózgu,
• pedagogika zabawy „Klanza" - zajęcia i zabawy ze wszystkich obszarów edukacji, pobudzanie do aktywności i twórczości, relaksacja,
• muzykoterapia - obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne, odpoczynek,
• metody aktywne : gimnastyka twórcza R.Labana i K.Orffa - łączenie ruchu i słów z muzyką,
• zabawy parateatralne „dziecko widzem i aktorem "- zabawy w teatr,
• aktywne słuchanie muzyki poważnej wg Batti Strauss,
• elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania,
• elementy metody Marty Bogdanowicz- przygotowanie do nauki pisania poprzez usprawnianie analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinetyczno-ruchowego, kształcenie orientacji w przestrzeni.
• elementy metody Marii Montesorii - praca oparta na materiale naturalnym,
• elementy metody Weroniki Sherbone - poznanie własnego ciała i możliwości ruchowych, pogłębianie kontaktu poprzez ruch i dotyk z innymi ludźmi.

13. Realizujemy elementy Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne przedszkole.

14. Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie naszych wychowanków wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

15. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez realizowanie innowacji pedagogicznych, stosowanie nowatorskich metod pracy z dziećmi oraz pisanie i wdrażanie do realizacji programów autorskich.

ZASADY PRACY Z DZIECKIEM

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

1. Zasada indywidualizacji.
2. Zasada integracji.
3. Zasada wolności i swobody działania.
4. Zasada zaspakajania potrzeb dziecka.
5. Zasada akceptacji dziecka takim jakim ono jest.
6. Zasada aktywności i twórczego działania.
7. Zasada organizowania.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola:
• Jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole,
• Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
• Jest aktywny w podejmowaniu działań, lubi działania twórcze,
• Jest samodzielny i koleżeński,
• Potrafi współdziałać w zespole,
• Umie szukać pomocy u innych,
• Jest zainteresowany nauką i literaturą,
• Wykazuje chęć poznawania rzeczy nowych,
• Potrafi skupić się przez dłuższy czas na wykonywanym zadaniu,
• Radzi sobie z emocjami i umie rozwiązywać sytuacje konfliktowe,
• Wykazuje motywacje do wysiłku intelektualnego i uczenia się,
• Nie obawia się występować publicznie,
• Ma bogata wiedzę o środowisku przyrodniczym i podstawową wiedzę o świecie,
• Wykazuje tolerancje i empatię wobec innych,
• Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa, higieny i zdrowego trybu życia,
• Zna symbole narodowe,
• Czuje się Polakiem i Europejczykiem.


ZADANIA PRIORYTETOWE

1. Konstruktywna współpraca miedzy przedszkolem i rodziną - ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych, jedność celów i zadań.
2. Stymulowanie i wspieranie wielostronnego rozwoju dziecka we współpracy z rodzicami i środowiskiem.
3. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców.
4. Rozwijanie i wspomaganie uzdolnień dzieci.

Nasze motto:
„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" J.Korczak

Koncepcja została zmodyfikowana przez Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola nr 10 w Żarach w dniu 31.08.2011 r.Przedszkolowo.pl logo