Innowacje pedagogoczne

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

  • "W krainie eksperymentów" - Irmina Bordakiewicz
  • "Mała orkiestra dziecięca" - mgr Joanna Ozimina
  • "Wykorzystanie tańca i ruchu do opanowania pojęć matematycznych" - mgr Anetta Mazur
  • "Kolorowa technika" - mgr Katarzyna Durak
  • "ABC pięknie mówię. Program pracy logopedycznej - mgr Anna Kłosińska
  • "Żyjemy zdrowo i kolorowo" - mgr Anna Kłosińska
  • "Kreska, plama, kształt i barwa" - mgr Anna Marciniszyn
  • "W kręgu muzyki i tańca" - mgr Anna Marciniszyn

Realizowany będzie również program z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: "Więcej ruchu dla maluchów - chcę żyć zdrowo, nie ulegam nałogom", projekt ekologiczny: "Zakątek Małego Ekologa" oraz program zdrowotny Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy".

Innowacja: „W krainie eksperymentów“
Prowadzona jest w grupie najstarszej" "Żabki". Polega na prowadzeniu nowoczesnych metod twórczych z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania i przeżywania. Podczas realizacji tych treści, dzieci samodzielnie prowadzą doświadczenia, opowiadają o zaobserwowanych zjawiskach, wzbogacają słownictwo, dostrzegają związki przyczynowo-skutkowe oraz czerpią radość z doświadczania i eksperymentowania. Nauczyciel kieruje aktywnością dziecka, zaspakaja jego potrzeby poznawcze i ciekawość. Działania te realizowane są w ramach zajęć dodatkowych.

Innowacja: „Mała Orkiestra Dziecięca“
Jest to innowacja z zakresu edukacji muzycznej opartej na aktywnym słuchaniu muzyki wg B.Strauss. Projekt ten dotyczy utworzenia „małej orkiestry dziecięcej“ czyli zespołu, w którym przedszkolaki grają na instrumentach muzycznych i instrumentach niekonwencjonalnych. Realizowana jest w grupie "Biedronek". Słuchanie muzyki tą metodą integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie na instrumentach, taniec, śpiewanie z elementami dramy. Realizacja innowacji daje dzieciom okazję do uczestniczenia w utworze muzycznym oraz radosny i świadomy odbiór dzieła muzycznego. Dzieci odczuwają i przeżywają radość tworzenia i przeżywania muzyki, wzbogacają słownictwo muzyczne, rozwijają słuch i rytmu muzyczny oraz kształcą wyobraźnię dźwiękową. Działania te realizowane są w ramach zajęć dodatkowych.

Innowacja: „Wykorzystanie tańca i ruchu do opanowania pojęć matematycznych w przedszkolu”
Innowacja ta realizowana jest w grupie „Elfów”. Polega na prowadzeniu zabaw ruchowych, tańców i innych form ruchu do realizacji treści programowych z zakresu pojęć matematycznych. Ma charakter programowo- metodyczny. Realizacja innowacji poszerza treści zawarte w przyjętym przez placówkę programie edukacji przedszkolnej. Nauczyciel pełni rolę trenera i animatora form ruchowo – tanecznych, podczas których dzieci doświadczają i odkrywają samodzielnie świat pojęć matematycznych. W koncepcji dominują metody aktywizujące. Kanwą działań innowacyjnych jest ruch, którego zaspokojenie jest naturalną potrzebą dziecka.
Działania innowacyjne realizowane są w czasie zalecanym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i w ramach zajęć dodatkowych.

„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. To program skierowany do placówek, które w sposób szczególny troszczą się o zdrowe żywienie dzieci. Współtworzony jest przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundację Nutricia, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Matki i Dziecka oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Celem programu jest wzrost świadomości na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród pracowników przedszkoli oraz rodziców, promowanie zrównoważonej diety oraz kształtowanie
u dzieci właściwych nawyków żywieniowych.
Dbamy o to, aby nasze przedszkole było zdrowe, bezpieczne i przyjazne, zapewniające wszechstronny rozwój całej społeczności przedszkolnej, promujące zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu. Dostarczamy dziecku wraz z pokarmem odpowiednich proporcji witamin i składników mineralnych, dbamy o prawidłowy rozwój kości i zębów oraz chronimy u niego wciąż rozwijające się nerki przed nadmiernym obciążeniem. Dostosowując jadłospis dziecięcy do specyficznych dla każdego etapu życia dziecka potrzeb żywieniowych, zapewniamy mu najlepszy start w przyszłość. Prawidłowe zwyczaje żywieniowe najmłodszych zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych. Program realizujemy poprzez zajęcia z dziećmi: Coś dla niejadka, Czego dzieci uczą się podczas posiłku, Granice wyboru dziecka, Estetyka na talerzu, Soli do woli?, Urozmaicamy dietę, Własny posiłek dziecka, Zalecana ilość spożycia płynów dla dzieci np. wody itp.

Przedszkolowo.pl logo