Regulamin Rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 W ŻARACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Podstawa prawna

Na podstawie ustawy z 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7).


1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej:

• może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte
w oświadczeniach,
• wyznacza termin dostarczenia tych dokumentów,
• może zwrócić się do wójta (burmistrza) o potwierdzenie tych informacji w terminie
14 dni.

4. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 pełnego składu Komisji.

5. W przypadku gdy Komisja nie jest w stanie wyłonić większości decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

6. W przypadku takiej samej liczby punktów rekrutacyjnych otrzymanych przez różnych kandydatów, rozstrzygnięcie nastąpi poprzez losowanie.


I. ZASADY REKRUTACJI:

1. System rekrutacji na rok szkolnych 2016/2017 oparty jest o jednolite kryteria naboru. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów kandydata złożony do dyrektora przedszkola.

2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej
w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.
3. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy miejskie przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.


II. TERMINARZ REKRUTACJI:
 • 1 – 11 marca 2016r. przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 • 15 marca – 8 kwietnia 2016r. przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola)
 • 8 – 15 kwietnia 2016r. postępowanie rekrutacyjne
 • 22 kwietnia 2016r. godz. 9.00 ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych. Listy zawierają: imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej oraz


WAŻNA INFORMACJA:
 • 23– 28 kwietnia 2016 r.podpisywanie zobowiązań przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do uczęszczania do przedszkola.
 • 29 kwietnia 2016 r.ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy dzieci wywieszane są na tablicy dostępnej w przedszkolu. Listy zawierają: imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.


III. KRYTERIA NABORU
Kryterium Punkty1)
Kryteria ustawowe
 • Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Żary o statusie miejskim 100
 • Dziecko z rodziny wielodzietnej2) 100
 • Dziecko niepełnosprawne 100
 • Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego 100
 • Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych 100
 • Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo 100
 • Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3) 100
 • Dziecko objęte pieczą zastępczą 100

Kryteria lokalne
 • Dziecko rodzica/rodziców pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/studiujących w systemie stacjonarnym - z udokumentowanym zatrudnieniem/prowadzeniem działalności gospodarczej/studiowaniem 10
 • Czas pobytu dziecka w przedszkolu 7 godzin i więcej 10
 • Dziecko, którego rodzic/-e rozlicza/-ją podatek dochodowy od osób fizycznych jako osoba/-y zamieszkała/-e w Żarach w Urzędzie Skarbowym w Żarach, albo mają zgłoszone miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terenie miasta Żary 80

1) punkty uzyskane z kryteriów ustawowych i lokalnych sumują się
2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
3) samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

IV SPOSÓB DOKUMENTOWANIA KRYTERIÓW

Do wniosku dołącza się:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • kopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydana ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);
 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • kopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)
 • kopię pierwszej strony zeznania podatkowego z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Skarbowego w Żarach lub wydruk z systemu e–deklaracji wraz z numerem referencyjnym albo zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych na terenie miasta Żary;
 • oświadczenie rodzica/-ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • oświadczenie rodzica/-ów dot. deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.V TRYB ODWOŁANIA

1. Terminem rozpoczynającym możliwości odwołania jest dzień publikacji listy przyjętych (który powinien być umieszczony na wywieszonym wydruku listy).

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.


VI REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Miejskie Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne

2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola i została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Przedszkolowo.pl logo